ژنراتور‌های بخار تمیز (PSG), بخار خالص با گرید بیودارویی (USP, EP, JP, CP) تولید می کنند که در فرآیندهای تولید دارو، علوم زیستی و بیوتکنولوژی استفاده می‌شود؛
طراحی ژنراتورهای بخار تمیز راندمان خالص سازی بالا، حداکثر قابلیت اطمینان و سیستم کنترل پیشرفته PLC با قابلیت اترنت با OIT کاربر پسند و با سهولت کار نگهداری را فراهم می‌کند؛
شرکت مهندسی یسنا آزمان زندگی (مهیاز) نصب ژنراتورهای بخار تمیز با اندازه‌های کم از 90 کیلوگرم بر ساعت و 350 کیلوگرم برساعت تا 1000 کیلوگرم برساعت بخار خالص ارائه می‌دهد.

قابلیت‌های متنوع  ژنراتورهای بخار خالص شرکت مهندسی یسنا آرمان زندگی (مهیاز)، از جمله سیستم نمونه گیری بخار خالص برای اطمینان از کیفیت محصول در دسترس است؛
ژنراتورهای بخار خالص/تمیز شرکت مهندسی یسنا آرمان زندگی (مهیاز) مطابق با
استاندارهای BPE و cGMP, از جمله ساختار بهداشتی مانند پایپینگ تجهیز با شیب مناسب، پایین‌ترین نقاط تخیله، اتصالات بهداشتی و حداقل dead leg طراحی شده‌اند.

ژنراتور بخاز تمیز (PSG)

هر یک از مولدهای بخار بیودارویی ما مجهز به حلقه‌های PID برای کنترل دقیق فشار بخار خالص و سطح آب تغذیه است که پاسخ سریعی به تغییرات در هدر بخار خالص ارائه می‌کند که همگی با عملکرد پایدار هستند.